Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

DO ZAKRESU DZIAŁANIA JRG NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:           

1) W ZAKRESIE DZIAŁAŃ RATOWNICZO – GAŚNICZYCH W PRZYDZIELONYM OBSZARZE CHRONIONYM:


a)    organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki
 z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,

b)  dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych,

c)    wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych
oraz  innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby,

d) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych,

e)  przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań
ratowniczych na  przydzielonym obszarze chronionym,

f)    współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń,

g) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego
terenu  działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach,

h)  realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG,

i)    prowadzenie doskonalenia zawodowego strażaków,

j)    udział w aktualizacji stanu gotowości operacyjnej, procedur
ratowniczych i dokumentacji operacyjnej,

k) udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;


2. JRG NR 2 W CIECHOCINKU W ZAKRESIE SZKOLENIOWYM:


a)      planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i KSR-G na obszarze powiatu,

b)      organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków OSP w zakresie ratownictwa,

c)       inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej
i sportu z udziałem podmiotów KSR-G na obszarze powiatu,

d)     organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków JRG oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.