Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:


       DO ZADAŃ                                                                                  

  SAMODZIELNEGO STANOWISKA PRACY                              

  DS. ORGANIZACYJNO NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI :        
1)           realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;

2)         organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;

3)         opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby
i pracy w komendzie powiatowej;

4)         opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;

5)          prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych
z archiwizacją dokumentów tj.  przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;

6)          prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej
w komendzie powiatowej;

7)        organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

8)          przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;

9)        opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;

10)      organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i JRG;

11)       realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;

12)     prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;

13)     prowadzenie kasy komendy powiatowej dla środków budżetowych 
i pozabudżetowych.